We proberen de opdrachtgever zo praktisch mogelijk te helpen

Momenteel werkt Paula Fijma, Adviseur Archeologie en Senior KNA Archeoloog, op een project voor de gemeente Zaltbommel. In een glastuinbouwgebied wordt nieuwe riolering aangelegd. Voor een groot deel van het gebied is er een hoge archeologische verwachting vastgesteld.

Paula: “Eerst is een bureauonderzoek opgesteld. Archis is een belangrijke bron bij het opstellen van het bureauonderzoek. Het is een database waarin alle archeologische onderzoeken worden aan- en afgemeld. In Archis zoeken we op of er al een onderzoek is uitgevoerd en of er in de buurt iets is aangetroffen. Daar houden we dan rekening mee. Verder kijken we ook naar historische kaarten, kaarten met stroomgordels, bodemkaarten, en de oppervlakte en diepte van de toekomstige ingreep. Het bureauonderzoek vormt belangrijke input voor het Plan van Aanpak voor het booronderzoek. Op basis van de geraadpleegde bronnen wordt de boordiepte en de afstand tussen de boringen bepaald. In het PvA staan ook de klicmeldingen en het veiligheidsplan. “

Toetsen van de archeologische verwachting

Paula: “De totale lengte van het tracé is 31,2 km. Uit het bureauonderzoek bleek dat slechts in een gedeelte van het tracé verkennend moest worden geboord (7,8 km verdeeld over 16 deellocaties). Bij dit soort grote projecten werken we vaak samen met het Veldwerkbureau. Zij voeren de boorwerkzaamheden uit, wij voeren de archeologische werkzaamheden uit. Eén voor één boren we de gaten. Daarna controleer ik de grond op  archeologische lagen, vondsten en andere indicatoren.  Archeologische indicatoren die we in de grond kunnen aantreffen zijn bijvoorbeeld aardewerk of vuursteen. Als de grond al over de kop is geweest weten we dat we daar niets vinden.”

Van rapport tot begeleiding

Paula: ”Na het verkennend booronderzoek wordt een rapport gemaakt met een advies. Daar komt bijvoorbeeld in te staan: langs deze tracés hebben we onverstoorde oeverafzettingen gevonden. De kans is aanwezig dat er nog archeologie zit. Of: de bodem is verstoord. De kans op de aanwezigheid van archeologische waarden is klein. Dan  adviseren we de gemeente om bij bepaalde tracés niets te doen en bij bepaalde tracés wel actie te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld archeologische begeleiding tijdens de rioolwerkzaamheden zijn. Wordt er iets aangetroffen tijdens de werkzaamheden? Dan wordt het onderzocht en gedocumenteerd.”

Focus op advies

Paula: “Onze focus binnen Archeologie ligt op het geven van advies. We denken graag mee aan de voorkant van de projecten. Op deze wijze kunnen we het beste advies geven over de planning en het kostenaspect binnen een integraal project. We proberen de opdrachtgever daar zo praktisch mogelijk bij te helpen. Soms houdt dat in dat we in de directie voerende of adviserende rol bij een project betrokken zijn en een andere keer, zoals hier in Zaltbommel, voeren we het werk ook daadwerkelijk zelf uit. We vinden het prettig om zo praktisch mogelijk binnen de vigerende wet- en regelgeving te werken. Dat betekent dat we alleen uitvoeren wat daadwerkelijk nodig is.

Meer weten over de mogelijkheden op het gebied van Archeologie?