Greenhouse

Greenhouse Advies is een adviesbureau dat zijn praktische kennis optimaal toepast bij multidisciplinaire projecten. Wij hebben inhoudelijke kennis op het gebied van archeologie, asbest, bodem, duurzaamheid en veiligheid. De basis voor onze ervaring is opgedaan als opdrachtgever, opdrachtnemer en bij het bevoegd gezag. Door deze brede basis worden projecten in een breed perspectief benaderd.

Duurzaamheid voert de boventoon bij de uitvoering van de werkzaamheden. Greenhouse Advies zoekt het optimale evenwicht tussen duurzaamheid en effectiviteit, op deze wijze wordt kosteneffectieve duurzaamheid nagestreefd. Een QuickScan, haalbaarheidsstudie, projectvoorbereiding, verzorgen subsidies, maar ook het projectmanagement bij duurzaam slopen en saneren, herontwikkeling en nazorg van de verontreinigde grond. In de bodemonderzoeksfase houden we al rekening met de doelstellingen van de initiatiefnemer zodat we tijdens projectrealisering doelmatig grondstromen en eventuele verontreinigingen kunnen reguleren.

Vanuit dezelfde gedachte benaderen we ook archeologische monumentenzorg. Greenhouse Advies biedt archeologisch projectmanagement en advies inzake beleid, archeologisch onderzoek en beheer en behoud van archeologische waarden. Wij streven er naar om zo vroeg mogelijk in de planvorming bij het project te betrokken te zijn. Op deze wijze kan eerder inzicht worden verkregen in de kosten en doorlooptijd waar voor het archeologische onderzoek rekening mee moet worden gehouden of kan worden bekeken of planaanpassing een optie is. Wij kunnen het archeologisch onderzoek ook zelf uitvoeren. Hierbij valt te denken aan het opstellen van een Bureauonderzoek of Programma van Eisen en het uitvoeren van booronderzoek, proefsleuvenonderzoek, opgraving en archeologische begeleiding.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Een quickscan, haalbaarheidsstudie, projectvoorbereiding, verzorgen subsidies, maar ook het projectmanagement bij duurzaam slopen en saneren, herontwikkeling en nazorg van de verontreinigde grond kan Greenhouse Advies voor u uitvoeren.

Samenwerking DAGnl

De multidisciplinaire samenwerking binnen DAGnl stelt ons in staat een grote verscheidenheid aan projecten van verschillende omvang en complexiteit efficiënt uit te voeren. Met alle voordelen van een klein én groot bedrijf.

Lees verder

Subsidies

Om de haalbaarheidskansen van projecten te vergroten is het verstandig om de kansen op subsidies goed en volledig in beeld te hebben. Wij verzorgen op al onze kennisvlakken een gedegen onderzoek naar uw kansen op financiële ondersteuningsmaatregelen.

Lees verder